خانه :: اساتید :: اخبار

Ayat Zarmohammad
آیت الله زرمحمدی
استادیار

پست الکترونيکی
zarmohammadi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/zarmohammadi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4510

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، اتاق 332، کدپستی 38791-45371