خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Bahrami
بهرام بهرامی
استادیار

پست الکترونيکی
Bahram.Bahrami40@znu.ac.ir      Bahram.Bahrami40@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bahrami-bahram

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4097

فکس
   +98 (0) 24 3228 1-3201

آدرس 
دانشگاه زنجان _ دانشکده ی علوم انسانی