خانه :: اساتید :: اخبار

Bahram Amani
بهرام امانی چاکلی
دانشیار

پست الکترونيکی
amani@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/amani-bahram

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4318

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده --علوم انسانی-، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی---، اتاق -----،ص پ 45195-313