مدیر گروه الهیات و تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دکتر محمد جعفر  اشکواری

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: ashkevari[at]znu.ac.ir     

تلفن: 02433054284         02433054099

فکس: 02433054099

https://www.znu.ac.ir/members/ashkevari-muhammad


ارتباط با تاریخ تمدن ملل اسلامی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-