راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن تاریخ تمدن ملل اسلامی    
مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

اشکواری - محمد جعفر
4284
کارشناس گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی

قزلباش - حسین
4099


ارتباط با تاریخ تمدن ملل اسلامی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-